Romo helps White family

5 years ago

Tony “Boy Scout” Romo